Het nabestaandenpensioen in het Pensioenakkoord

Dit kunt u verwachten van het toekomstige nabestaandenpensioen

Kim Barendregt – 23 mei 2022

Met dit artikel informeerden wij u in september 2021 over de verwachte veranderingen van het nabestaandenpensioen als gevolg van het Pensioenakkoord.

Inmiddels ligt het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen ter behandeling bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel zijn de afspraken rond het Pensioenakkoord verder uitgewerkt. Hiermee krijgen de te verwachte wijzigingen binnen het nabestaandenpensioen meer vorm. Reden om u van een update te voorzien.

Het partnerpensioen

Het partnerpensioen in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen ziet er als volgt uit:

  • Het partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum is maximaal 50% van het pensioengevend loon. Hiermee is de hoogte van het partnerpensioen niet langer afhankelijk van het aantal gewerkte jaren bij een werkgever. Dit is vooral in het voordeel van werknemers die van werkgever wisselen.
  • Het partnerpensioen wordt verplicht verzekerd op risicobasis. Dit betekent dat de dekking vervalt wanneer de werknemer uit dienst treedt. In veel pensioenregelingen is dit al het geval.
  • Er komt een uniforme definitie van het begrip ‘partner’. Nieuw wordt de partnerverklaring voor ongehuwde samenwoners. De huidige pensioenregeling zal mogelijk op dit punt aangepast moeten worden.
  • Het (tijdelijke) Anw-hiatenpensioen blijft naast het levenslange partnerpensioen bestaan.
  • Bij uitdiensttreding wordt de dekking voor het partnerpensioen nog drie maanden voortgezet. Wanneer een oud werknemer een WW-uitkering ontvangt, geldt dat de dekking voor het partnerpensioen wordt voortgezet zolang de oud werknemer een WW-uitkering ontvangt. Het verzekerde bedrag is gelijk aan de hoogte van het partnerpensioen voorafgaand aan de WW-periode. Deze kosten komen voor rekening van de werkgever. Het is nog niet bekend in welke vorm.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen is maximaal gelijk aan 20% van het salaris en wordt uitgekeerd tot de 25 jarige leeftijd van het kind. Dit maximum is hoger dan het huidige maximale wezenpensioen. Ook wordt het wezenpensioen verdubbeld in het geval beide ouders zijn overleden. Het wezenpensioen valt niet onder de voortzettingsperiode en komt direct na uitdiensttreding te vervallen.

Transitieperiode

In het wetsvoorstel is opgenomen dat het partnerpensioen uiterlijk aan het eind van de transitieperiode, 1 januari 2027, moet voldoen aan de gestelde kaders. Dit houdt in dat zolang de pensioenregeling niet ingrijpend wijzigt, het partnerpensioen zoals dat nu is verzekerd, mag worden voortgezet. Op het moment dat een onderdeel van de pensioenregeling wordt aangepast aan de nieuwe wetgeving, moet ook het partnerpensioen voldoen aan de gestelde kaders.

Premievrije aanspraken op het partner- en wezenpensioen die zijn opgebouwd vóór de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel blijven bestaan. Het gaat hier om premievrije aanspraken die niet op risicobasis zijn verzekerd, maar waarvoor een spaarpot is gevuld.

Op dit moment is de Wet toekomst pensioenen nog niet in werking getreden. Zowel de Tweede als Eerste Kamer moeten nog instemmen. De beoogde inwerkingtredingsdatum is nog steeds 1 januari 2023. Wij informeren u wanneer er ontwikkelingen zijn ten aanzien van de Wet toekomst pensioenen.

Informatie

Een goede keuze begint bij goede informatie. Bij ieder adviesgesprek komen de verschillende opties ter sprake en worden de voor- en nadelen van de keuzes besproken. Bij een nieuwe pensioenregeling geldt dat die keuzes, vanwege de afwezigheid van een al bestaande pensioenregeling, veel minder complex zijn. Maar ook dan is inzicht en informatie van belang! Al is het maar omdat het Pensioenakkoord voor iedere leeftijdsgroep andere gevolgen heeft.

Wij helpen u graag bij het introduceren van een nieuwe pensioenregeling en het in kaart brengen van de keuzes en de gevolgen daarvan. Bent u benieuwd wat er voor uw pensioenregeling mogelijk is? Neem dan contact op via info@pensioenakkoord.online.

Dit artikel is gebaseerd op het ‘Wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen’ met bijbehorende Memorie van toelichting zoals gepubliceerd d.d. 30-03-2022.

Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!

    Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!