Tijdlijn van het Pensioenakkoord

Na bijna tien jaar overleg tussen het kabinet en de sociale partners zijn de betrokken partijen het met elkaar eens geworden over het nieuwe pensioenstelsel. De gemaakte afspraken moeten het pensioenstelsel volgens de betrokken partijen transparanter, persoonlijker en toekomstbestendiger maken. Het Pensioenakkoord is inmiddels uitgewerkt in een wetsvoorstel (de Wet toekomst pensioenen). De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen eind 2022 aangenomen. Op 30 mei 2023 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel. De nieuwe wetgeving gaat in per 1 juli 2023. (laatste update: 31 mei 2023). Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over de onderstaande tijdlijn.

Principeakkoord Pensioenakkoord

Juni 2019

Principeakkoord

Kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties hebben een principeakkoord bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Ook wel het Pensioenakkoord genoemd.

Internetconsulatie

December 2020

Start internetconsultatie wetsvoorstel

Het principeakkoord is verder uitgewerkt en aangepast. Het wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen is ter beoordeling voorgelegd aan iedereen die wil reageren.

Pensioenakkoord uitgesteld

Mei 2021

Uitstel beoogde ingangsdatum

De beoogde ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen wordt met een jaar uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023.

Update over het Pensioenakkoord

Oktober 2022

Uitstel beoogde ingangsdatum

De beoogde ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen wordt met een half jaar uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023.

Update over het Pensioenakkoord

22 december 2022

Tweede Kamer stemt in met de Wet toekomst pensioenen

Gevolgen Pensioenakkoord

Begin 2023

Oriëntatiefase

In de oriëntatiefase bespreken de werkgevers en werknemers (met eventueel de ondernemingsraad) de gevolgen van het Pensioenakkoord. Ook wordt er overlegd over de gewenste aanpassingen van de pensioenregeling. Zowel voor de huidige als de toekomstige werknemers. In deze fase is inzicht in de bedrijfsspecifieke situatie belangrijk.

30 mei 2023

Wet toekomst pensioenen goedgekeurd door Eerste Kamer

1 juli 2023

Ingangsdatum nieuwe wetgeving

Nieuwe pensioenregelingen moeten vanaf deze datum aan de eisen van de nieuwe wetgeving voldoen. Voor bestaande pensioenregelingen begint op deze datum de transitieperiode. In deze transitieperiode moeten de gemaakte keuzes voor bestaande en voor nieuwe werknemers juridisch worden vastgelegd. Uiteraard moet dit met instemming van alle betrokken partijen gebeuren.

Einde middelloonregeling

1 januari 2024

Aanvangsleeftijd pensioenopbouw verlagen naar 18 jaar

1 oktober 2027

Uiterlijke datum waarop gewijzigde pensioenovereenkomst aan pensioenuitvoerder toegestuurd moet worden

Einde middelloonregeling

1 januari 2028

Einddatum transitieperiode

Nieuwe werknemers moeten pensioen opbouwen middels een gelijkblijvend premiepercentage. Werknemers die op 31 december 2027 al deelnamen aan een 'oude' pensioenregeling met een stijgend premiepercentage, mogen ook na deze datum nog aan een dergelijke regeling deel blijven nemen. Pensioen opbouwen in een middelloonregeling is vanaf deze datum voor niemand meer toegestaan.

Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!

    Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!